ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       คณะผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการติดตามผลการดำเนินงานด้านงบลงทุนและความปลอดภัยระบบสารสนเทศ       ประชุมเชิงปฏิบัติการการางแผนการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเชิงบูรณาการ       อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560     
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  บุคลากร
  กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  แผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ 25ุ60-2562
  แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานประจำปี 2558
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
  พัสดุและสินทรัพย์
  การเงินและบัญชี
  หน่วยงานภายใน
  สำนักงานวิทยาเขต ในเมือง
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  สภามหาวิทยาลัย
  โครงการบัณฑิตศึกษา
  สำนักงานอธิการบดี
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ
  กำกับและพัฒนา ตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  18
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  673
  เยี่ยมชมปีนี้ :  4,459
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  45,857
  IP :  54.198.243.51
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์

พันธกิจ    :  ปฏิบัติการตรวจสอบภายในด้านการเงิน  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
                 และข้อบังคับการตรวจสอบการดำเนินงาน  ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
                 คุณธรรม ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม  สำนักรับผิดชอบและความคุ้มค่า 
                 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย


ปรัชญา   :  มุ่งมั่น  พัฒนา  เพิ่มคุณค่าให้องค์กร

วิสัยทัศน์  :  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
                 ให้บรรลุตามเป้าหมาย