หน่วยตรวจสอบภายใน
INTERNAL AUDIT SECTION
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       คณะผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการติดตามผลการดำเนินงานด้านงบลงทุนและความปลอดภัยระบบสารสนเทศ       ประชุมเชิงปฏิบัติการการางแผนการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเชิงบูรณาการ       อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560     
       เมนูหลัก
       เกี่ยวกับหน่วยงาน
       กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
       หน่วยงานภายใน
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  22
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  246
  เยี่ยมชมปีนี้ :  246
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  50,091
  IP :  54.234.75.144
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์

พันธกิจ    :  ปฏิบัติการตรวจสอบภายในด้านการเงิน  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
                 และข้อบังคับการตรวจสอบการดำเนินงาน  ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
                 คุณธรรม ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม  สำนักรับผิดชอบและความคุ้มค่า 
                 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย


ปรัชญา   :  มุ่งมั่น  พัฒนา  เพิ่มคุณค่าให้องค์กร

วิสัยทัศน์  :  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
                 ให้บรรลุตามเป้าหมาย