ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvemen plan)       คณะผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการติดตามผลการดำเนินงานด้านงบลงทุนและความปลอดภัยระบบสารสนเทศ       อบรมโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะการตรวจสอบระบบบริหารการเงินการคลังตามระบบGFMIS       ศึกษาดูงานระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ณ สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       ประชุมเชิงปฏิบัติการการางแผนการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเชิงบูรณาการ       อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง     
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  บุคลากร
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  แผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ 2557-2559
  แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  รายงานประจำปี
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ
  กำกับและพัฒนา ตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  11
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  11
  เยี่ยมชมปีนี้ :  5,908
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  24,620
  IP :  54.91.93.213
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประวัติความเป็นมา

     หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์จัดตั้งขึ้นโดยการแบ่งส่วนงานภายใน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 (ตามคำสั้งเลขที่ 638/2552) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิททยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดขึ้นเป็นหน่วยงานพิเศษขึ้นตรงในความรับผิดชอบของอธิการบดีหรือผู้อธิการบดีมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล
2. ตรวจสอบการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่นๆของทางมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย
3. ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
4. ประเมินผลการปฏิบิติงานว่าปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
5. เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
6. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและตามที่ได้รับมอบหมาย
        
                 (อ้างอิง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในราชการ พ.ศ. 2535)